Πολιτική Ποιότητας

English🇬🇧
ISO 9001:2015

Π.05.01
Έκδοση 1η
01.12.2023

Η Παρούσα Πολιτική Ποιότητας αφορά την Εταιρία HELLOWORLD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Διακριτικό Τίτλο HELLOWORLD I.K.E. και Αριθμό ΓΕΜΗ 148558401000. Η Διοίκηση της εταιρείας με ιδιαίτερο σεβασμό για την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος αποτελεί:

 1. η σχεδίαση, παραγωγή, υλοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εμπορική χρήση, εκμετάλλευση, πώληση και συντήρηση λογισμικού, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (πηγαίοι κώδικες), εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων, πλατφορμών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιστοσελίδων («προϊόντα»),
 2. η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξής σε πελάτες
 3. η ανάπτυξη και κατοχύρωση τεχνογνωσίας σχετικής με το αντικείμενο δραστηριοτήτων της εταιρείας,
 4. η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη πληροφορική και την τεχνολογία και
 5. η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών για προϊόντα πληροφορικής και τεχνολογίας . Ακόμα,
 6. ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, αγορά, πώληση, εισαγωγή και εξαγωγή αδειών λογισμικού,
 7. η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις γύρω από θέματα πληροφοριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και εφαρμογών,
 8. η εκτύπωση, κυκλοφορία & πώληση τεχνικών εκδόσεων σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας και
 9. η διοργάνωση τεχνικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχών στην χρήση, λειτουργία & συντήρηση συστημάτων σχετικών με το αντικείμενο της. Τέλος,
 10. οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς. Η HELLOWORLD I.K.E, δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την έκδοση άλλου λογισμικού.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Η Εταιρία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά προκλήσεις όπως:

 • Συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των εφαρμογών, του σχεδιασμού και της υλοποίησης τόσο γενικών εφαρμογών όσο και εξειδικευμένων ανά πελάτη, με σκοπό τη βέλτιστη ικανοποίηση τους.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών και επέκταση των δραστηριοτήτων της και η δημιουργία καναλιού επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα για την κατανόηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών.
 • Αποτελεσματική παρακολούθηση της Νομοθεσίας και εφαρμογή της στα πεδία δραστηριοτήτων της.
 • Συνεχής εκπαίδευση και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση της HELLOWORLD I.K.E. δεσμεύεται στα παρακάτω:

 • Τη συστηματική παρακολούθηση και συμμόρφωση ως προς τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις σχετικές με τη λειτουργία της.
 • Τη συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών (προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενοι, ευρύτερο κοινό) για θέματα που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών.
 • Την ενθάρρυνση των εργαζομένων για την ενεργό συμμετοχή τους, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με σκοπό την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την περαιτέρω ανάπτυξη των ποιοτικών δυνατοτήτων τους.
 • Τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της.
 • Την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, της HELLOWORLD I.K.E. ελέγχεται πλήρως από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και την Διοίκηση της Εταιρίας, ανασκοπείται και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, αποτελεί καθήκον η συμμετοχή όλων των εργαζομένων της Εταιρίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η HELLOWORLD I.K.E. είναι σε θέση να εγγυάται και να δεσμεύεται για την τήρηση όλων των απαιτούμενων διεργασιών.

Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη και γνωστοποιείται σε κάθε εργαζόμενο της Εταιρίας καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, πολιτεία, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας κρίνει πρόσφορο η Εταιρία καθιστώντας τους αρωγούς στο έργο της. Τελευταία ενημέρωση έγινε τον Δεκέμβριο 2023.

Για τη Διοίκηση

ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ